Menu

Rok 2020

Program PFRON - "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

W ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Świadczenie skierowane jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki rehabilitacyjne nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Infolinia PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00 - 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 - 15.00) oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00 - 17.00).

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło: http://www.pfron.org.pl

Wróć

Kontakt