Menu

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Uchwała Nr X.109.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Uchwała Nr XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016 - 2020.

8. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.195.2016.

9. Uchwała Nr IV.29.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019 - 2021.

10. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.29.2018.

11. Regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Nadarzyn.

12. Procedura przekazywania Niebieskiej Karty - A (załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1245).

Kontakt