Menu

Dyskryminacja

Dyskryminacja sytuacja, w której ktoś jest traktowany nierówno, inaczej, gorzej, niż byłaby traktowana inna osoba w podobnych okolicznościach. Z reguły dyskryminacja ma związek z przynależnością osoby/osób do jakiejś grupy wyróżnionej na podstawie takich cech jak: płeć, wiek, sprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie i in. Dyskryminacja to zachowanie lub zaniechanie jakichś działań, najczęściej wynikające z uprzedzeń i stereotypów. Efektem dyskryminacji często jest wykluczenie społeczne danej osoby lub grupy.

Źródło: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/koordynator-do-spraw-rownego-traktowania/glowne-pojecia.php

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Równe traktowanie oraz niedyskryminacja oznaczają, że bez bardzo ważnego powodu dwóch osób będących w porównywalnej sytuacji nie można traktować odmiennie.

Nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji lub praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny określane jest jako dyskryminacja.

Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami i stanowi naruszenie zasady równego traktowania i jest pogwałceniem podstawowych praw oraz wolności człowieka.

Wewnętrzne prawo polskie i prawo Unii Europejskiej zakazuje dyskryminacji.

Zakaz dyskryminacji ze względu na:

  1. Dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne - zachodzi wtedy, gdy ma miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym, narodowym lub etnicznym, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
  2. Dyskryminacja ze względu na płeć - wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.
  3. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - nierówne traktowanie, poniżanie, upokarzanie oraz molestowanie seksualne w związku z prawdziwą bądź domniemaną orientacją seksualną. Rozróżnione są trzy orientacje psychoseksualne: heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna. Grupą, która zdecydowanie częściej pada ofiarą dyskryminacji są osoby homo i biseksualne.
  4. Dyskryminacja ze względu na wiek - sytuacja, gdy z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni znajdujący się w takiej samej lub podobnej sytuacji. Może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego, takich jak: zatrudnienia, dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym.
  5. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność - nieuzasadnione różnicowanie sytuacji lub praw, które dotyka osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności; nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde tego typu działanie stanowi pogwałcenie podstawowych praw i wolności danego człowieka.
  6. Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd - gdy osoba traktowana jest gorzej niż inna w podobnej sytuacji ze względu na swój światopogląd; pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innej, chyba że zostało to obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki są odpowiednie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie

Kontakt